Velkoobchod voda plyn topení. Založeno v roce 1995.

Obchodní podmínky

Stáhnout v PDF

Obchodní podmínky a reklamační řád pro Internetovou provozovnu (dále jen Internetový obchod či e-shop)  společnosti ANIS CZ,  s.r.o.,

se  sídlem  Klánova 334/31, 147 00 Praha 4, IČ: 63076900, adresa pro doručování: Železničářů 6, 170 00 Praha 7 - Holešovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 36432, provozovanou na adrese http://www.aniscz.cz.

 

Podmínkou nákupu v Internetovém obchodě výše uvedené společnosti je akceptace těchto Obchodních podmínek a reklamačního řádu internetového obchodu (dále také jen „Obchodní podmínky“) v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy uzavřené v Internetovém obchodě.

 

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem Internetového obchodu je Prodávající – obchodní společnost ANIS CZ,  s.r.o. se sídlem Klánova 334/31, 147 00  Praha 4, IČ: 63076900, adresa pro doručování: Železničářů 6, 170 00 Praha 7 - Holešovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 36432, bankovní spojení: č.ú.: 3640690277/0100, e-mail: aniscz@aniscz.cz

 

1.2. Provozovatel Internetového obchodu prohlašuje, že všechny informace uvedené na webových stránkách Internetového obchodu jsou pravdivé a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

 

1.3. Obchodní podmínky platí pro objednávání Zboží prostřednictvím Internetového obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí  Kupní smlouvy.

 

1.4. Komunikace Prodávajícího s Kupujícím  probíhá zejména elektronicky e-mailem nebo poštou.

 

 

2. Definice pojmů

2.1. „Obchodní podmínky“ – jsou tyto Obchodní podmínky pro Internetový obchod  společnosti ANIS CZ,  s.r.o. se sídlem Klánova 334/31, 147 00  Praha 4, IČ: 63076900, (dále také jen „ANIS CZ“).

 

2.2. „Internetový obchod“ – je on-line systém na adrese http://www.aniscz.cz, prostřednictvím něhož je zajišťován formou distančních smluv nákup a prodej Zboží.

 

2.3.  „Zboží“  – výrobek, který je nabízen ke koupi v Internetovém obchodu. Každý výrobek je v nabídce Internetového obchodu označen názvem, dostupnými baleními, a skladovým číslem.  

 

2.4. Předmět prodeje  – Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy.

 

2.5. „Prodávající “ – ANIS CZ

 

2.6. Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je Spotřebitelem a Kupující, který není Spotřebitelem. 

 

2.7. Spotřebitel – Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

2.8.Podnikatel – Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

 

2.9. Kupní smlouva – Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), zejména ustanovením § 1810 a násl., dále se tato smlouva i právní vztahy s ní související řídí bez ohledu na postavení Kupujícího zejména ustanovením § 2079 a násl. Obč.Z.  Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

 

2.10. Kupní cena– peněžní částka, která je úplatou za prodej Zboží a která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, a to včetně DPH, v okamžiku uzavření Kupní smlouvy. Cena je v Internetovém obchodě u každého zboží uváděna jak s DPH, tak i bez DPH.

 

2.11. Náklady na odeslání – peněžní částka, která je úplatou za odeslání zboží (doprava, poštovné, balné) do Místa určení.

 

2.12. Místo určení – místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět prodeje.

 

 

3. Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy

3.1. Prodávající sděluje Kupujícímu, že

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se v případě internetového ani telefonického připojení neliší od základní sazby,
 • zálohy na sjednanou cenu nebo obdobné platby nejsou vyžadovány, 
 • prostřednictvím Internetového obchodu neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou, ani smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění.

3.2.  Prodávající neodpovídá za zjevné nesprávnosti v objednávce. Zejména pak – vzhledem k automatizaci celého procesu poskytovaných služeb, není povinen provádět jakoukoliv kontrolu údajů, informací a obsahu nahrávaného Kupujícím na webové rozhraní Internetového obchodu.

 

3.3.  Prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy Obchodní podmínky.

 

 

4. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

4.1. Nabídka Zboží a jeho Kupní cena zůstává v platnosti po dobu, kdy je Zboží v Internetovém obchodě zobrazováno. 

 

4.2. Nabídka Zboží zveřejněná v Internetovém obchodě je návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Nabídka je odvolatelná, zejména z důvodů vyčerpání zásob. Přijetí návrhu (dále také „Objednávka“) je učiněno Kupujícím ve formě interaktivního vyplnění objednávkového formuláře na příslušných webových stránkách, kde Kupující udává zejména identifikační údaje Kupujícího, druh Zboží, zvolené dostupné balení, počet balení, Místo určení, Kupní cenu Zboží a souhlas s Obchodními podmínkami. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné a konečné. Objednávka je závazná odesláním akceptace nabídky prostřednictvím webových stránek na adrese http://www.aniscz.cz/eshop/. Kupující je Prodávajícím o přijetí Objednávky informován elektronickou poštou. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (zejm. rozsahu Objednávky) oprávněn žádat Kupujícího o potvrzení Objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně. Nepotvrdí-li v takovém případě Kupující Objednávku požadovaným způsobem ve stanoveném termínu, považuje se Objednávka za neplatnou a Kupní smlouva za neúčinnou. 

 

4.3. Webové stránky internetového obchodu obsahují dále informace o Nákladech na odeslání Zboží. Informace o těchto nákladech platí pouze v případech, kdy je doručováno v rámci území České republiky.

 

4.4. Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah. 

 

4.5. Prostřednictvím registrace v Internetovém obchodě si Spotřebitel může založit vlastní uživatelský účet, prostřednictvím kterého může zboží objednávat; objednávat však může i bez registrace. Pokud Kupující nakupuje jako Podnikatel, je povinen si takový účet zřídit. 

 

4.6. V případě, že objednané zboží v požadovaném objemu Prodávající nemá na skladě, bude o této skutečnosti Kupující vyrozuměn; pokud nedojde k dohodě o dodání jiného množství nebo alternativního Zboží, je Prodávající oprávněn Nabídku Zboží odvolat. 

 

4.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady mu vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

 

4.8. I po uzavření Kupní smlouvy má Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy, bude-li na Kupujícího vydáno usnesení o nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí, nebo vůči němu zahájeno insolvenční řízení.

 

4.9. Pokud nelze ze strany Prodávajícího dodržet sjednanou dodací lhůtu následkem okolnosti vylučující protiprávnost, nemá Kupující právo na náhradu škody. Okolností vylučující protiprávnost se rozumí zejména válka, mobilizace, vnitřní nepokoje, stávka, výluka, vývozní a dovozní omezení, bez ohledu na to, zda se vyskytnou na straně Prodávajícího nebo na straně jeho dodavatelů. Prodávající může v případě uvedeném v předchozí větě zcela nebo částečně od Kupní smlouvy odstoupit nebo po dohodě s Kupujícím dodací lhůtu přiměřeně prodloužit.

 

 

5. Způsob dopravy, dodací podmínky

5.1. Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání Zboží  dle  smlouvy určuje Prodávající. Prodávající má právo připočíst Náklady na odeslání k ceně Zboží. O výši Nákladů na odeslání Zboží bude Kupující informován v průběhu vyplňování Objednávky v Internetovém obchodě, a dříve, než Objednávku odešle Prodávajícímu. Výše Nákladů na odeslání odpovídá výši nákladů za dopravu, kterou Prodávajícímu účtují externí dopravci. V případě zasílání Zboží do zahraničí si Prodávající vyhrazuje právo připočíst ke standardní výši Nákladů na odeslání dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.

 

5.2. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o odeslání Zboží, a to e-mailem na adresu zadanou Kupujícím při vyplnění příslušného formuláře v souvislosti s přijetím návrhu Prodávajícího.

 

5.3. Prodávající splní svou povinnost dodat Zboží Kupujícímu v okamžiku, kdy Zboží předá Kupujícímu dopravce zajišťující jeho přepravu.

 

5.4. Doručované Zboží je Kupující povinen převzít na adrese jím uvedené. Pokud Kupující řádně dodané Zboží nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy.  V případě nepřevzetí Zboží je toto považováno za porušení smluvních Obchodních podmínek Kupujícím, a Prodávající nenese  za případně vzniklou škodu žádnou odpovědnost. Nepřevezme-li Kupující Předmět prodeje, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění.

 

5.5. Prodávající může dodat Zboží Kupujícímu nejpozději do 10 pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, od uzavření Kupní smlouvy a v případě, že je Kupní cena placena bankovním převodem, pak ve stejné lhůtě, počítané ode dne, kdy úplná platba Kupní ceny a Nákladů na odeslání byla připsána na účet Prodávajícího.

 

5.6. Kupující je při přebírání Zboží od dopravce provádějícího přepravu Zboží do Místa určení povinen zkontrolovat neporušenost obalu Zboží s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Zboží je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující Zboží převzít a je povinen Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč Zboží nepřevzal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu náhradní plnění do 30 dnů ode dne, kdy bylo Kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí Předmětu prodeje. V případě, že zásilka obsahující Zboží nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou Předmětu prodeje Kupující zjistí, že Předmět prodeje je poškozen a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit Prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která Prodávajícímu vznikne v důsledku porušení této povinnosti. V takovém případě jsou nároky Kupujícího řešeny v reklamačním řízení.

 

5.7. Kupující má právo Předmět prodeje si osobně převzít v provozovně Prodávajícího pod adresou Železničářů 6, 170 00 Praha 7-Holešovice v pracovní době (uvedena pod nadpisem „kontakty“ na webové stránce Prodávajícího). Pokud zvolí tuto možnost, zavazuje se Kupující uhradit Kupní cenu v hotovosti při převzetí Předmětu prodeje.

 

 

6. Přechod nebezpečí škody na Předmětu prodeje a přechod vlastnického práva k němu

6.1. Nebezpečí škody na Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím. Pokud však Kupující v rozporu s Kupní smlouvou Předmět prodeje nepřevezme, přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje v okamžiku, kdy Kupující odmítl převzít Předmět prodeje nebo jinak dodaný Předmět prodeje nepřevzal.

 

6.2. Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím.

 

 

7. Kupní cena, platební podmínky

7.1. Kupní cena a výše Nákladů na odeslání Zboží bude uvedena v interaktivním formuláři v souvislosti s uzavíráním Kupní smlouvy v okamžiku odeslání Objednávky. Uvedené částky jsou pro Kupujícího závazné; pokud s nimi nesouhlasí, objednávku Prodávajícímu neodešle.

 

7.2. Prodávající  nabízí na výběr ze 3 způsobů platby: dobírkou při převzetí, bankovním převodem (je-li požadováno, pak na základě zálohové faktury) a  platba v hotovosti. 

 1. Platbou dobírkou se rozumí platba Objednávky při jejím převzetí od dopravce. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na vyřízení dobírky k ceně Objednávky podle aktuálního ceníku.
 2. Pokud Kupující zvolí jako způsob platby bankovní převod, či platbu na základě zálohové faktury, uhradí cenu Objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet Prodávajícího. Pro co nejrychlejší vyřízení Objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo Objednávky a který Objednatel získá při dokončení objednávky. V případě platby na bankovní účet Prodávajícího je cena splatná nejpozději do 3  pracovních dnů od uzavření smlouvy.
 3. Platba v hotovosti je možná při osobním odběru Zboží na provozovně Prodávajícího (viz čl. 5.7.).

 

7.3. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu a Náklady na odeslání jedním z výše uvedených způsobů - způsob placení Kupní ceny si volí při uzavírání Kupní smlouvy. Prodávající si však vyhrazuje právo požadovat zaplacení Kupní ceny předem, i když je ve smlouvě dohodnuta platba při převzetí Předmětu prodeje, zejména v případě, že Předmět prodeje tvoří větší množství Zboží. Náklady na odeslání jsou splatné spolu s Kupní cenou a stejným způsobem. 

 

7.4. V případě, že Kupujícím je placena Kupní cena a Náklady na odeslání předem, tedy bankovním převodem, považuje se Kupní cena a Náklady na odeslání za zaplacené v okamžiku, kdy je příslušná finanční částka připsána na bankovní účet Prodávajícího. Pokud nejsou Kupní cena a Náklady na odeslání zaplaceny do 14 dnů ode dne, kdy byla uzavřena Kupní smlouva, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit.

 

7.5. Pokud jsou Kupní cena a Náklady na odeslání placeny při převzetí Předmětu prodeje, je Kupující povinen uhradit Kupní cenu a Náklady na odeslání v hotovosti dopravci zajišťujícímu přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího. Nezaplatí-li Kupující Kupní cenu a Náklady na odeslání při převzetí Předmětu prodeje, může Prodávající nebo dopravce zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího odmítnout předat Předmět prodeje Kupujícímu a Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu Náklady na odeslání ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu nebyl Předmět prodeje předán z důvodu nezaplacení Kupní ceny a/nebo Nákladů na odeslání.

 

7.6. Daňový doklad vystavuje Prodávající po uhrazení Kupní ceny a zasílá jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

 

 

8. Nakládání se Zbožím

8.1. Způsob užívání Předmětu prodeje je stanoven v návodu na užívání; Kupující je povinen se s tímto návodem před započetím užívání Předmětu prodeje seznámit.

 

8.2. Za vadu Zboží nelze považovat změnu (vlastnosti) Zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku nesprávného skladování nebo jiného nesprávného zásahu Kupujícího či třetí osoby, či jakéhokoliv poškození vnějším vlivem.

 

 

9. Odpovědnost za vady, záruka, reklamace, reklamační podmínky -  Reklamační řád

9.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 ObčZ).

 

9.2. Kupující je povinen provést kontrolu Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí Předmětu prodeje.

 

9.3. Odpovědnost za vady ve vztahu ke Kupujícímu, který je Spotřebitelem

9.3.1. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel Zboží převzal:

 1. má  Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 2. se Zboží  hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá
 3. Zboží je v jakosti odpovídající Kupní smlouvě                                                                 
 4. je Zboží dodáno v  odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
 5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

 

9.3.2.  Prodávající poskytuje Spotřebiteli záruku za jakost Předmětu prodeje, tedy zavazuje se, že Předmět prodeje bude po dobu trvání záruční doby způsobilý k použití k obvyklému účelu a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí 24 měsíců a běží ode dne převzetí Předmětu prodeje Spotřebitelem. Pokud je však na Předmětu prodeje nebo na jeho obalu vyznačena odlišná délka záruční doby, popřípadě doba trvanlivosti nebo použitelnosti Předmětu prodeje, platí tato doba.

 

9.3.3. V případě, že Předmět prodeje při převzetí Spotřebitelem není ve shodě s Kupní smlouvou, má Spotřebitel právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Předmět prodeje uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě.

 

9.4. Odpovědnost za vady ve vztahu ke Kupujícímu, který je Podnikatelem

9.4.1.  Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, především pak nároky Kupujícího z vad Předmětu prodeje, upravuje ustanovení § 2099 a násl. ObčZ.

 

9.5. Společná ustanovení

9.5.1. Reklamaci je třeba uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objevila. Neuplatní-li Kupující u Prodávajícího práva z odpovědnosti za vady v záruční době, tato práva zaniknou.

 

9.5.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nového Zboží  bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží
 2. na odstranění vady opravou 
 3. na přiměřenou slevu z Kupní ceny
 4. nebo odstoupit od smlouvy v případech, stanoví-li to zákon (ObčZ).

Kupující sdělí Prodávajícímu jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny.

 

9.5.3. K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí Předmětu prodeje, samotný Předmět prodeje, a označit reklamovanou vadu Předmětu prodeje. Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí Předmětu prodeje se Kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.

 

9.5.4.  Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, a po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace, a o době reklamačního řízení; vše ve většině případů elektronickou poštou na adresu sdělenou Kupujícím. 

 

9.5.5. Reklamace musí být vyřízena včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace. Výjimku tvoří pouze stav, kdy bude Zboží zasláno na odborné posouzení výrobci či jinému odbornému subjektu. V tomto případě je povinnost Prodávajícího informovat o svém postupu Kupujícího a Kupující může s prodloužením reklamační lhůty souhlasit. Pokud se obě strany dohodnou na prodloužení reklamační lhůty, posouvá se zde doba na vyřízení reklamace na dobu dle dohody. Pokud Kupující nesouhlasí s prodloužením lhůty,  musí Prodávající o reklamaci rozhodnout do 30 pracovních dnů, i když ještě nemá k dispozici odborné posouzení. 

 

9.5.6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného užití Předmětu prodeje či chybné manipulace s Předmětem prodeje, a v případech, kdy škoda byla způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

9.5.7. Pokud Prodávající zjistí, že reklamace byla neoprávněná, má právo účtovat Kupujícímu veškeré náklady spojené s vyřízením jeho reklamace. Kupující je povinen tyto náklady na výzvu uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nebudou-li takto vzniklé náklady uhrazeny, má Prodávající právo na zadržení neoprávněně reklamovaného Zboží k zajištění této pohledávky ve smyslu §  1395 odst. 1  ObčZ.

 

 

10. Odstoupení od Kupní smlouvy

10.1.  Pokud je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tím je také míněno v Internetovém obchodě), má Spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno Prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Dle §  1837 písm. d)  ObčZ právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitel nemá mimo jiné v případě:

 

a) dodávky Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

b) dodávky Zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu

c) dodávky Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím

d) dodávky Zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

10.2. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží je povinen prokázat uzavření smlouvy s Prodávajícím, a musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě Kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit vůči Spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou Kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou Kupní cenu. Na Kupní cenu, která má být Spotřebiteli vrácena, může Prodávající započíst také své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. 

 

10.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně poštou, prostřednictvím e-mailu, nebo do datové schránky Prodávajícího. V odstoupení Spotřebitel uvede mj. číslo, pod kterým byla Kupní smlouva v Internetovém obchodě evidována, a datum nákupu.

 

10.4. Odstoupí-li Spotřebitel oprávněně od Kupní smlouvy, je Prodávající povinen vrátit mu  Kupní cenu Zboží. Kupní cena bude Spotřebiteli poukázána na účet jím  uvedený  v odstoupení, jinak na účet, ze kterého byla platba přijata. Prodávající Spotřebiteli zaplacené finanční částky vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení; Prodávající však není povinen vrátit  přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Spotřebitel Předmět prodeje předá, nebo prokáže, že jej Prodávajícímu odeslal.

 

10.5. Pokud Spotřebitel odstoupí od Kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Spotřebitele zasláno zpět.

 

10.6. Veškeré náklady související s vrácením Předmětu prodeje Prodávajícímu nese Spotřebitel. Přijetí zásilky na účet Prodávajícího je Prodávající oprávněn odmítnout.

 

10.7. V dalším se právo smluvních stran na odstoupení od smlouvy řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.

 

 

11. Ochrana a zpracování osobních údajů

11.1. Prodávající zpracovává osobní údaje o Kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle Kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o Kupujícím je Prodávající oprávněn pouze se souhlasem Kupujícího. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.

 

11.2. Odesláním objednávky vyslovuje Kupující souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v automatizovaně vedené databázi Prodávajícího Prodávajícím jakožto správcem, případně zpracovatelem, se kterým Prodávající uzavře smlouvu, a to pro vzájemnou komunikaci včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu Kupujícího a Prodávajícího a pro obchodní a marketingové účely Prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Kupující dobrovolně na dobu neurčitou a může jej kdykoliv bezplatně na adrese Prodávajícího odvolat. Jiným subjektům kromě Prodávajícího a jeho obchodních a marketingových partnerů nebudou osobní údaje Kupujícího zpřístupněny. Kupující má veškerá práva zaručená zákonem o ochraně osobních údajů, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tedy právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva tam uvedená. Dále má Kupující právo, jestliže zjistí nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se může Kupující se svým podnětem obrátit i přímo.

 

11.3. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje  Kupujícího, cookies a jakékoliv další údaje nejsou poskytovány v rámci automatických vládních programů bez výjimky nikomu.

 

11.4. V případě uzavření Kupní smlouvy obdrží  Kupující následující elektronickou poštu:

Technický mailing zahrnující:

 • Potvrzení o uzavření  Kupní smlouvy s případnou výzvou k uhrazení Kupní ceny
 • upozornění na odeslání Zboží

Marketingový mailing zahrnující:

 • v nepravidelných intervalech newsletter obsahující nové a akční nabídky 

 

11.5. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nebo zrušení zasílání newsletteru může Kupující Prodávajícího kontaktovat na e-mailové adrese: eshop@aniscz.cz.

 

 

12. Nakládání s Cookies – informace Prodávajícího

12.1. V souladu s právními předpisy Prodávající informuje, že  jeho servery využívají pro svoji činnost malá množství dat, která posílají  koncovému zařízení Kupujícího, a která umožňují zejména přizpůsobení  stránek potřebám Kupujícího a zlepšení využití  serverů Prodávajícího (tzv. cookies). Cookies Prodávající využívá jako provozovatel serveru či příslušné webové stránky, a rovněž provozovatelé reklamních systémů, které jsou na stránkách provozovány. Žádná z cookie použitá na stránkách Prodávajícího přitom nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu  osobních údajů Kupujícího a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat  konkrétní osobu.

 

 

13. Autorská práva

13.1. Prodávající je provozovatelem internetových stránek na adrese http://www.aniscz.cz, a je výlučným nositelem autorských práv ve smyslu zákona č. 12/2000 Sb., autorský zákon, vztahujících se k designu, funkci a marketingové komunikaci (emailing atd.) na těchto stránkách. Prodávající  vykonává veškerá majetková práva vztahující se k těmto stránkám. Jejich obsah nelze uchovávat (vyjma zhotovení kopií listin konkrétního obchodního případu pro potřeby Kupujícího), upravovat, šířit ani k nim vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil souhlas Prodávající.

 

 

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Internetovým obchodem Prodávajícího se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup na Internetový obchod realizován.

 

14.2. V případě, že dojde mezi Spotřebitelem a Prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR,  Štěpánská 15,  120 00 Praha 2,  e-mail: adr@coi.cz,  www..coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

14.3. Vyjma řešení sporů dle odstavce 14.2. budou případné spory vyplývající ze vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím v souvislosti s Internetovým obchodem řešeny věcně příslušnými soudy České republiky v místě sídla Prodávajícího.

 

14.4. V případě, že z Kupní smlouvy - popřípadě ze zákona - vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit. Poštovní zásilka se za podmínky, že nebyla doručena přímo adresátovi, považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla uložena na poště příslušné pro doručování zásilek Prodávajícímu, nebo dnem, kdy bylo její převzetí odmítnuto.

 

14.5. Prodávající zajišťuje archivaci znění Kupní smlouvy včetně Obchodních podmínek, a to v elektronické podobě po dobu čtyř let ode dne uzavření Kupní smlouvy. Na základě písemné žádosti Kupujícího poskytne Prodávající Kupujícímu v rámci uvedené lhůty znění Kupní smlouvy včetně Obchodních podmínek.

 

14.6. Kupující se zavazuje, že povinnost zpětného odběru a následného využití obalů podle ustanovení § 10, 12 a 13 odst.1 písm. b) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, bude v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy  plnit v plném rozsahu za Prodávajícího.

 

14.7. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takového neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.  Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. 

 

14.8. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2016 a platí do odvolání. Prodávající je oprávněn  znění Obchodních podmínek jednostranně  měnit či doplňovat bez předchozího upozornění. Prodávající informuje Kupujícího o změně Obchodních podmínek vždy na adrese  http://www.aniscz.cz, kde je také aktuální znění uveřejněno, aby se Kupující mohl s ním bez obtíží seznámit. Každé nové znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na adrese http://www.aniscz.cz. Kupující má právo změny v Obchodních podmínkách odmítnout a již uzavřenou Kupní smlouvu z důvodu změny v Obchodních podmínkách s okamžitou účinností vypovědět.

Naši partneři